Waarover nieuw onderzoek?

Tijdens het onderzoek voor het proefschrift ´Boeven in het ziekenhuis´ bleek dat door medisch hulpverleners en politie zeer verschillend werd aangekeken tegen het medisch beroepsgeheim. De verschillen bleken niet alleen te bestaan tussen de twee groepen maar ook binnen deze groepen.
Het vermoeden ontstond dat voor velen niet duidelijk was wat de regels van het beroepsgeheim waren en als de regels al bekend waren, leek er veel ontevredenheid te bestaan over deze regels. Dit vermoeden werd bevestigd tijdens een werkconferentie van ´Veilige zorg´ over convenanten tussen politie en ziekenhuizen, die werd gehouden op 23 nov. 2005. Om een duidelijk beeld te krijgen van de kennis van en de mening over de regels over de verhouding tussen het medisch beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten bij zowel de politie als medisch hulpverleners, is het idee van nieuw onderzoek geboren.
In het nieuwe onderzoek wordt gezocht naar de ervaringen en problemen van politie, medewerkers van het openbaar ministerie en ziekenhuismedewerkers met opsporing in het ziekenhuis. Het onderzoek bestaat uit een enquête die te vinden is op de website. In de enquête zijn vragen verwerkt over ervaringen met opsporing in ziekenhuizen. Daarnaast zijn vragen opgenomen waarin de geënquêteerden hun mening kunnen geven en vragen over de wettelijke regelingen.
Voor dit onderzoek hebben wij vier regio's in Nederland uitgekozen, te weten:
De enquête kan anoniem worden ingevuld. Indien de geënquêteerde dat wenst kan hij zijn naam vermelden en aangeven dat hij nog een telefonische of mondelinge toelichting wil geven op de enquête.
De klankbordgroep bestaat uit:
Dit onderzoek wordt ondersteund door de NVZ.